Ce Yau Suo Ni Ai Wo 只要說你愛我

Artist (Band)  Wang Jie


Tuo si wang ni nen
Cuan kuo wo mung cung te ying ce
Lai tau wo ce li

Tuo si wang ni nen pei wo tu kuo
Na u ce cing te ye wan
Suo I sie
Wo siang yau thing tau te nuo yen

Ce yau suo ni ai wo
Yung yen tu cai wo, el pien ching yen shi ie
Ce yau yu I ci rang wo kan tung te hua ie
Wo khe ie phau khai I chiek ken ni cou

Ce yau suo ni ai wo
Ciu suan yung yen cue se cai mung li
Wo ye yen ie
Ce yau suo sen ni ai wo

Cing cing ti wo phan wang ce
Nen kou chung wen, wo liang ti I che te wen
Nai sing ti wo ten tai ce
Ce wei liau siang cien tau ni
Tan se wo ie rang ku tu

English Version