Ci Se Pen by Kelly Chen

Fan khai sui sen si tai te ci she pen
Sie ce si tuo she
Tou she kuan yi ni
Ni thao yen pei leng luo
Si kuan pei sou hou
Ci muo chai cau wo

Reff
Wo khan cien ce ci sie sia te sin ching
Pa ce ci fang cai
Pei wei te hou thou
Teng ni teng thai ciu
Siang ni lei hui liu
Erl sing fu khuai le she se me

Ai te thong le
thong te khu le
Khu te lei le
Re ci pen li ye ye che ce
Ci cai ce ni te hau
Siang sang yin te tu yau
Tha fan fu phien ce wo

Ai te thong le
Thong te khu le
Khu te lei le
Mao tun sin li cong she chiang chiu
Chien ce ci yao fang shou
Pi Sang yen rang ni cou
Sau tiau re ci chong sin lai kuohttp://www.youtube.com/watch?v=BtmbHbBl_Us